Qi Ye Yi Zhi Hua/Chong Lou/Cao He Che/Zao Xiu

Product SKU: 11215

Regular price $68.00 Sale

English: Paris Rhizome

Latin: Paridis Rhizoma

100 g Extract Granules